skip to Main Content

Prawo cywilne:

 • sprawy o zapłatę;
 • zasiedzenie;
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego;
 • niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań;
 • uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela (tzw. skarga Pauliańska);
 • ubezwłasnowolnienie;
 • sprawy konsumenckie;
 • odszkodowania za szkody na osobie;
 • odszkodowania za śmierć bliskiej osoby;
 • odszkodowania wynikające z błędów w sztuce lekarskiej;
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych;
 • ochrona dóbr osobistych i roszczenia z tym związane
Back To Top