Prawo cywilne

– sprawy o zapłatę,
– zasiedzenie,
– sprawy z zakresu prawa rzeczowego,
– niewykonanie i nienależyte wykonanie zaobowiązań,
– uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela (tzw. skarga Pauliańska),
– ubezwłasnowolnienie,
– sprawy konsumenckie,
– odszkodowania za szkody na osobie,
– odszkodowania za śmierć bliskiej osoby,
– odszkodowania wynikające z błędów w sztuce lekarskiej,
– odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych,
– ochrona dóbr osobistych i roszczenia z tym związane,
– sporządzanie umów.

© Copyright 2015 Kancelaria Adwokacka Katarzyna Rusiecka.

Scroll to top